Waterplan Heerenveen

De gemeente Heerenveen, Wetterskip Boarn en Klif, Waterschap Sevenwolden en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk het Waterplan Heerenveen (Visie) opgesteld, een visie met het perspectief op 2030. Deze visie is in april 2003 door B&W als lijn voor het gemeentelijk waterbeleid onderschreven en aan de raadscommissie voorgelegd. Op basis van de visie zal een uitvoeringsplan voor de korte termijn worden opgesteld..

Watertakenplan 2009 - 2012

sample image Het Watertakenplan 2009 - 2012 legt de basis voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van het waterbeheer. Ten aanzien van Heerenveen-Midden wordt in het plan geconstateerd dat in deze wijk nagenoeg geen oppervlaktewater aanwezig is. Het verhard oppervlak (bebouwing en terreinen) is aangesloten op een gemengd riool. Dit riool is niet op al het regenwater berekend, waardoor soms water blijft staan. De oplossingsrichting bestaat uit het afkoppelen van verhard oppervlak van het rioolstelsel en het realiseren van 1,88 hectare aanvullende berging in oppervlaktewater, waarbij de afvoer van het hemel- en afvalwater van gemengd naar gescheiden wordt gewijzigd. Hiermee wordt het schone water schoon gehouden. In de openbare ruimte wordt een gescheiden afvoersysteem aangelegd voor het vrijkomende hemelwater, wat in de aanwezige watergang langs de Kempenaerssingel wordt verwerkt. Het vuilwater wordt middels het aanwezige vuilwaterriool ingezameld en afgevoerd naar de rioolwater-zuivering in Heerenveen - Noord.

Grondwaterpeil

sample imageOp maandag 16 februari 2015 zijn de drainage werkzaamheden gestart in het Tuindorp van Heerenveen-Midden. Na de renovatie van het Tuindorp is er een te hoge grondwaterpeil ontstaan. Hierdoor hebben er enkele kruipruimtes en kelders blank gestaan. Ook zijn er enkele wegverzakkingen en verzakkingen in stoepen ontstaan. Om het probleem op te lossen wordt er drainage aangelegd. Deze drainage zorgt dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de sloot aan de Kempenaersingel. Na aanleg van de drainage herstelt het grondwaterpeil zich snel en komt het weer op een normale hoogte te staan. De firma Thomassen uit Akkrum voert het werk uit. Er zal in gedeelten van 100 meter worden gewerkt. Na het aanbrengen van de drainage wordt het straatwerk weer hersteld. De aannemer hoopt het werk eind mei 2015 klaar te hebben.

Rioolrenovatie

sample imageIn 2011 is de riolering van de Burg.Falkenaweg vernieuwd door het bedrijf Insituform. Dit gebeurd door middel van perslucht of water door een soort polyester in de bestaande riolering te spuiten. Dit gaat dan uitharden en zo krijgt men een nieuwe buis. Later worden de rioleringen van de woonhuizen er op aan gesloten. Doordat deze methode gebruikt wordt hoeft de gehele Burg.Falkenaweg er niet helemaal uit. Per keer kan zo 400 meter gedaan worden. Deze nieuwe methode heet relining.

Bij onderstaande projecten en straten is de riolering vernieuwd (gescheiden riool; schoon water en vuil water) en de wegen opnieuw ingedeeld en bestraat.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Joost Visser Infra b.v.