Mr. Halbe Binnertsstraat

Ontstaan Binnertsstraat 1928

De Mr. Halbe Binnertsstraat is vernoemd naar Mr. Halbe Binnerts geboren te Heerenveen op 26 oktober 1842 en op 18 november 1920 vertrokken naar Voorburg. Hij is jarenlang advocaat te Heerenveen geweest. Voor de eenwording van de plaats Heerenveen heeft hij veel gedaan. Zijn plan was van elk der drie gemeenten Schoterland, Aengwirden en Haskerland een stuk af te nemen. Hij had hiervoor al een ontwerp van wet opgesteld. Hij woonde aan de Heideburen te Heerenveen.

In 1928-1929 werd het nieuw aan te leggen deel van de Verlengde Dekamalaan doorgetrokken in zuid- oostelijke richting naar de Verlengde Dracht, nu Burg.Falkenaweg. Op 13 november 1929 werd de straatnaam Verlengde Dekamalaan veranderd in Mr. Halbe Binnertsstraat. Bij het besluit van 15 januari 1946 is het gedeelte Binnertsstraat vanaf de Van Dekamalaan tot het eind van het zuidelijk deel hiervan veranderd in Sieger van der Laanstraat. In 1949 werd deze straat verbreed. Het gedeelte straat vanaf de Kempenaerssingel tot de Verlengde Dracht kreeg de naam Mr. Halbe Binnertsstraat. De Directeur Gemeentewerken K. Straatsma stelt in een brief van 29 oktober 1929 voor deze aanleg de naam 'Foijtstraat' te geven, maar op voorstel van B. en W. werd dat 'Mr. Halbe Binnertsstraat' waarmee de raad akkoord ging.

Om de straat door te kunnen trekken naar de Verlengde Dracht moest het gemeentebestuur gronden aankopen. Tijdens een raadsvergadering in 1928 had B. en W. van Heerenveen gedacht deze nieuwe straat aan te leggen over de polderdijk, waarvan het Burg. Armbestuur eigenaar was. Het Armbestuur was bereid de dijk met halve wijk voor f 10,00 te verkopen, mits de gemeente de kosten betaalt van verplaatsing van de Amerikaanse windmotor die in eigendom was van het Armbestuur, de kosten hiervan werd geschat op circa f 250. Op de website hisgis.nl zien we, op de topografische kaart 1870-1935 van Heerenveen, dat deze windmotor op de plaats van huisnummer 16 heeft gestaan schuin tegenover de ingang van de Ete Kuipers speeltuin. Nog een tweetal noemenswaardigheden zijn als volgt; 1. Voordat men in 1967 was begonnen met de aanleg van de tunnel tussen de J.G.Weeninkstraat en het nieuwbouwplan "de Greiden", heeft er een discussie plaats gevonden of de Binnertsstraat niet doorgetrokken kon worden richting dit nieuwbouwplan, 2. De architect die het complex aan het Kempenaersplein 1 en 3 in 2001 heeft ontworpen, had een berekeningsfout gemaakt waardoor de gevraagde doorkijk vanaf de Binnertsstraat richting "de Greiden" is ontnomen en tijdens de bouw niet meer te herstellen was.

Van de Sieger van der Laanstraat is ook een geschiedenispagina te vinden in de rubriek "Gebouwen en Omgeving".

Woningbouw Binnertsstraat

sample imageIn verband met een tekort aan woningen in Heerenveen, vond er tussen 1929 en 1934 maandelijks verkopingen plaats van bouwterreinen voor particulieren, in november 1933 werden er zelfs negen stuks verkocht, de jaren daarna neemt de verkoop gestaag af. In de wederopbouwfase na de 2de wereldoorlog zijn in Heerenveen veel nieuwe woningen gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen, zo ook aan de Binnertstraat en de westzijde van de Sieger van der Laanstraat. In 1952 vinden aan het westelijk deel van de Binnertsstraat pas bouw werkzaamheden plaats. Zie het tekstblok hieronder!

NV Bouwkas woningen 1951-1953

sample imageIn januari 1951 waren er plannen gemaakt om in in het westelijk deel van de straat aan beide zijden tot aan de Kempenaerssingel woningen te bouwen. In opdracht van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten, heeft architectenbureau F. Klein uit Groningen 16 stuks woningen ontworpen. In 1952 was men gestart met de bouw, aan iedere zijde van de straat is een blok van 6 woningen en 1 blok van 2 woningen met garage gebouwd. In juni 1953 hebben de huisnummers 28 en 30 dienst gedaan als modelwoning, deze waren ingericht door Fa. J.Bunt en Zn. te Heerenveen. De Fa. J.Kuipers te Surhuisterveen is verantwoordelijk voor de bouw en de Fa. J.Beenen-de Haan te Langezwaag-Jubbega voor het schilderwerk. Op de hoek met de Kempenaerssingel zijn aan wwerszijden twee blokken met ieder 3 woningen gebouwd.

In 1947 werd in Assen de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten opgericht (vanaf midden 1955 N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten en vanaf midden 1957 N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten). Deze organisatie riep burgers op tot het zogenoemde bouwsparen, sparen voor de bouw van een eigen woning. Na het sparen van een bepaald bedrag in de Bouwkas ontving de spaarder een hypothecaire lening. Na aanvraag en toekenning van een rijkssubsidie had de spaarder voldoende middelen om een eigen woning te laten bouwen. Gemeenten konden zich aansluiten bij de Bouwkas. Lokale afdelingen dienden de belangen van de spaarders.

In de Erfgoednota 2007 van de gemeente Heerenveen staan al deze woningen als gemeentelijk monument vermeld, het betreft hier de woningen aan de noordzijde van de straat met de huisnummers 11 t/m 25 en de woningen aan de zuidzijde van de straat met de huisnummers 28 t/m/ 42.

Mr. Halbe Binnertsstraat 2 en 2a

sample imageIn februari 1932 vond de verkoop plaats van een bouwterrein van 412.5 m2 te Heerenveen aan den Rijksstraatweg-hoek Mr. Halbe Binnertsstraat (in erfpacht) aan Autobusondernemer J.Voersma voor het bouwen van een woning met garage. J.Voersma bezat namelijk een vaste busdienst, traject 16 van Heerenveen naar Noordwolde. Op 2 Maart 1932 werd de uitslag van de aanbesteding bekend gemaakt voor het bouwen van het woonhuis met garage aan de Mr. Halbe Binnertsstraat 2 te Heerenveen.

Klik hier voor meer geschiedenis van Binnertsstraat 2 en 2a.

Ete Kuipers speeltuin 1963

sample imageIn het midden van de vijftiger jaren is men begonnen met het ontwikkelen van de speeltuin aan de Binnertsstraat, de directe aanleiding was de verdrinking van een kind aan de Kempenaersingel. Men vond dat er een veilige speeltuin voor de jeugd moest komen. Een van de initiatiefnemers en drijvende kracht achter de speeltuin was de heer Ete Kuipers, dhr. Kuipers heeft destijds zeer veel werk verzet en ook zeer veel hindernissen overwonnen om samen met vele andere personen deze speeltuin gerealiseerd te krijgen, uiteindelijk werd in mei 1963 de speeltuin geopend.

Klik hier voor de geschiedenis van de Ete Kuipers speeltuin.

Klik hier voor historische foto's van straten.