Uitbreidingsgebied Zuid-Oost fase 2

Op de foto hierboven zien we de gasfabriek van Heerenveen, deze stond aan de zuid-oostelijke kant van het centrum, de aansluitende landerijen werden gebruikt voor agrarische doeleinden, rechtsboven is nog een glimp te zien van het kwekerij/tuinencomplex van de familie Wagter. Aan de meest oostelijke zijde, lopende van noord naar zuid, is de Korflaan met zijn lange rij bomen te zien, voor dat oostelijk deel van Heerenveen heeft de gemeente Heerenveen onderstaande uitbreidingsplannen ontworpen.

Uitbreidingsplan Heerenveen-Oost 1956

sample image De uitbreidingsplannen aan de oostzijde van Heerenveen, tussen de Rijksweg no.32 en het Kuperusplein, dateren al van voor 1956. Voor de aanleg van het stratenplan (wat in 1957 gereed is gekomen), liggende ten oosten van de A.Kuyperstraat, heeft op 16 november 1956 een openbare aanbesteding plaats gevonden voor grond-, straat-, en rioleringswerken welke uiteindelijk gegund is aan aannemersbedrijf Bosma en Van Dalfsen te Genemuiden.

Het Rotterdams architectenbureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz heeft, in opdracht van bouwvereniging "Heerenveen", een bouwplan van 110 woningen laten aanbesteden en laten bouwen door bouwbedrijf N.V. voorheen H. Steenbergen te Epe. De 110 woningen zijn verdeeld over 5 flats (Vlinderbuurt), deze flats zijn ontworpen door de Groningse architect Klein. Omdat dit plan buiten het bestek van Heerenveen-Midden valt, zal ik hier niet verder uitvoerig op door gaan. Wibbo Westerdijk, van de Werkgroep Oud Heerenveen, heeft hierover een uitgebreid verhaal geschreven wat te vinden is op hun website onder "Vlinderbuurt omstreeks 1960".

Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2

sample image Voor de ontsluiting van boven genoemd uitbreidingsplan en het nieuwe zuid-oostelijk gelegen bouwplan aan de Atalantastraat, Karst de Jongweg en de Europalaan, is in 1956 de Atalantastraat aangelegd vanaf het Kuperusplein in oostelijke richting tot het centraal rioolgemaal en met een aansluiting op de A. Kuyperstraat. Besluit naamgeving van 17 maart 1958, 27 mei 1994 en 9 november 1999. Bij het besluit van 27 mei 1994 wordt aan het verlengde van deze straat vanaf de Karst de Jongweg tevens de naam Atalantastraat gegeven. Bij het laatstgenoemde besluit werd aan het genoemde verlengde deel tot aan de Stadionweg ook deze naam gegeven.

Het eerder genoemd centraal rioolgemaal is in 1957 gebouwd door de fa. Van der Wijk, Buwalda en Schaap te Heerenveen, de N.V. Machinefabriek „Landustrie" te Sneek heeft de technische- en elektrische installaties aangelegd, het rioolgemaal is op 17-09-1958 in gebruik gesteld. Doormiddel van een persleiding is het gemaal verbonden met de waterzuivering gelegen aan de oostzijde van de rijksweg, zie foto's in het fotoalbum van de uitbreidingsplannen.

Op de luchtfoto D 1266 van Aerophoto NL, zijn de bouwwerkzaamheden aan de Atalantastraat zichtbaar, dit betreft de bouw van 1 blok van 12 woningen, 1 blok van 11 woningen aan de Europalaan en 1 blok van 7 woningen aan de Karst de Jongweg, van dit zelfde 'WONINGTYPE A' zijn in dezelfde periode 30 stuks aan de van Oenemastraat en 8 stuks aan de Thorbeckestraat gebouwd. Deze huurwoningen zijn, in opdracht van de bouwvereniging 'Heerenveen', ontworpen door het Rotterdams architectenbureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz en in de periode 1959-1961 gebouwd door Van der Wijk, Schaap en Buwalda.

De Europalaan bestaat uit 2 evenwijdige straten met daartussen een plantsoen, deze is aangelegd in 1958/1959 en in 1961/62, besluit naamgeving was op 17 november 1958 en 23 december 1963. De laan werd in 1961/62 doorgetrokken tot ongeveer de Binnenweg dit doorgetrokken gedeelte is bij raadsbesluit van 23 december 1963 omgedoopt tot Kennedylaan. Voor de aanleg van de Europalaan, heeft volgens een advertentie uit 1955 een Amerikaanse windmotor (watermolen) het veld moeten ruimen. De Karst de Jongweg is aangelegd in 1959, besluit naamgeving was op 18 augustus 1958.

Om inzicht te krijgen welke woningen waar precies gebouwd zijn, heb ik deze voorzien van een WONINGTYPE (A t/m J).

Bouwwerkzaamheden fase 2

sample image In maart 1960 heeft de bouwvereniging "Heerenveen" van de gemeente medewerking gevraagd voor de stichting van 42 woningwetwoningen voor de verhuur aan de K. van Heerensstraat, de Binkesstraat en de Keestrastraat. Deze straten zijn in 1959 aangelegd, besluit naamgeving was op 18 augustus 1958. De oorspronkelijke bestemming was voor "woningen voor ouden van dagen", in 1961 is deze bestemming herzien tot "eengezinshuizen in gesloten bebouwing". Uiteindelijk zijn in 1960-1964 in iedere straat, 1 blok van 6 woningen en 1 blok van 8 woningen van het 'WONINGTYPE B' gebouwd. Deze 42 gezinswoningen zijn ontworpen door de gemeentewerken van de gemeente Heerenveen en vallen onder de goedkopere huurklasse. In verband met een herziening in het bouwplan zijn aan de Engelenstraat, van het zelfde type woning, 1 blok van 14 woningen met de huisnummers 2 t/m 28 gebouwd.

In opdracht van Jeltes' Assurantie- en Makelaarskantoor te Emmen, zijn in totaal 68 koopwoningen van het 'WONINGTYPE C' met oneven huisnummers gebouwd aan de K. van Heerensstraat (12 woningen), Binkesstraat (11 woningen), Keestrastraat (11 woningen), Engelenstraat (3 woningen), C.Gerritsmastraat (3 woningen), Jan Mankeslaan (3 woningen) en aan de Karst de Jongweg 25 woningen met even huisnummers 16 t/m 32, 48 t/m 62 en 78 t/m 92.

Het bestuur van de woningstichting "Patrimonium" te Heerenveen heeft op 16 februari 1961 bij de gemeenteraad plannen ingediend voor de bouw van 14 woningwetwoningen aan de C.Gerritsmastraat, dit plan is 2 dagen later goedgekeurd. In maart 1961 is de fa. Tj. Smits en Zn. te Sloten—Heerenveen met de bouw gestart, de woningen zijn ontworpen door het bureau Bosman en Van Houten te Drachten-Heerenveen. In februari 1962 zijn de eerste woningen in gebruik genomen. De woningen hebben de gebruikelijke indeling van het woningwettype: grote woonkamer, hal, keuken, drie slaapkamers, lavet, vliering, centraal antennesysteemen en een vrijstaand schuurtje.

Aanleg en bouwwerkzaamheden fase 3

sample image Het nieuwe stratenplan tussen Jan Mankeslaan en de Binnenweg te Heerenveen, is in 1962/1963 aangelegd, besluit naamgeving was op 19 maart 1962, dit zijn de volgende straatnamen geworden; Van Goghlaan, Rembrandtlaan, Vermeerstraat, Jan Sluytersplantsoen, Alma Tademaweg, J. H. Jurresstraat, Sjollemastraat, Piet van der Hemstraat, Tjerk Bottemastraat, alle dus namen van schilders, waaronder de Heerenveenster Sjollema. Het Jan Sluytersplantsoen aan het zuid-oost einde van de "Europalaan" en een deel van de Europalaan vanaf de Jan Mankeslaan in zuidelijke richting, is bij raadsbesluit op 23 december 1963 omgedoopt tot "President Kennedylaan". De naam "Jan Sluytersplantsoen" is hiermee komen te vervallen.

In september 1962 is men gestart met de bouw van 35 systeembouw woningen allen van het 'WONINGTYPE D' waarvan de buitenmuren traditioneel zijn gemetseld en de binnenmuren en overige onderdelen zijn voorgefabriceerd en rechtstreeks vanaf de fabriek NV Schokbeton te Emmeloord geleverd op de bouwplaats. De bouw van deze woningen werden gefinancierd door NV Nationaal Grondbezit en het ontwerp kwam van architectenbureau Plat uit Heerenveen. Dit bouwplan bevat een blok van 11 woningen met huisnummers 45 t/m 65 aan de Europalaan, een blok van 7 woningen met huisnummers 1 t/m 13 aan de President Kennedylaan en een een blok van 17 woningen met huisnummers 2 t/m 34 aan de Alma Tademaweg. De indeling van de woningen zijn alsvolgt, grote woonkamer, keuken, hal, provisiekast, drie slaapkamers, douche, vliering, een vrijstaand schuurtje en een terras aan de achterzijde.

Bouwwerkzaamheden 1963-1966

sample image Tussen 1963 en 1965 heeft bouwbedrijf Sanders uit Arnhem 24 woningen 'WONINGTYPE E' gebouwd, namelijk 3 blokken van ieder 6 woningen aan de Alma Tademaweg met huisnummers 36 t/m 70 en 1 blok van 6 woningen aan de Piet van der Hemstraat met huisnummers 4 t/m 14. De verkoop van deze woningen verliep destijds nogal traag i.v.m. geldschaarste en de hoge rente. De woningen aan de Alma Tademaweg met huisnummer 40 en 42 hebben voor de verkoop daarvan in september/oktober 1965 als modelwoning gediend.

De woningen aan de Sjollemastraat 1 t/m 6 'WONINGTYPE F' zijn tussen 1965 en 1966, onder architectuur van Architectenbureau Thom Wildeboer te Groningen, gebouwd door 'aannemingsbedrijf van der Wijk, Buwalda en Schaap'. Bouw-en Woningburo Boot te Heerenveen (destijds aan de Heerenwal 6) bied via een advertentie in de krant deze woningen en de in aanbouw zijnde woningen aan de Jurresstraat te koop aan.

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, welke woningen aan de Jurresstraat door wie zijn gebouwd, want Bouw-en aannemersmij Noppert N.V. adverteerd ook in de krant voor de bouw aan de Jurresstraat van de zelfde type woningen die in 2 fases zijn uitgevoerd. In totaal gaat het om 32 woningen 'WONINGTYPE F' aan de Jurrestraat waarvan 4 blokken van ieder 6 woningen met huisnummers 1 t/m 47, 1 blok van 2 woningen met huisnummers 4 t/m 6 en 1 blok van 6 woningen met huisnummers 8 t/m 18. De woning Sjollemastraat nr.1 heeft een geruime tijd als een volledig ingerichte modelwoning gediend, de zolder was ingericht als expositieruimte voor moderne kunst die van 1 februari t/m 1 maart 1966 te bezichtigen was. Omdat deze woning verkocht werd, is daarna huisnummer 2 ingericht als modelwoning.

Door middel van een advertentie in de krant van 5 september 1964, kondigde N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan om 14 middelgrote eengezinswoningen verdeeld in 2 blokken van ieder 7 woningen te gaan bouwen aan de Karst de Jongweg 1 blok met huisnummers 34 t/m 46 en 1 blok 64 t/m 76. Dit werden woningen 'WONINGTYPE H' met schriftelijke kwaliteits garantie. Deze woningen zijn eind 1965 gereed gekomen, in september dat zelfde jaar was het eerste blok van 7 woningen al verkocht.

In 1963/1964 is men gestart met de bouw van 1 blok van 11 middenstandswoningen aan de Europalaan met huisnummer 23 t/m 43 ter hoogte van het Sportveld van de Coehoorn van Scheltingeschool, deze woningen van het WONINGTYPE I zijn, in opdracht van Makelaardij de Jong te Sneek, gebouwd door aannemersbedrijf Fa. L. v.d. Meulen te Heerenveen, de woningen bevatten 4 slaapkamers, ruime woonkamer met erker en hoofdingang met portiek. Een blok van 9 woningen van het zelfde woningtype met huisnummers 17 t/m 33 zijn in 1965/1966 gebouwd aan de President Kennedylaan.

Woningstichting'Patrimonium' te Heerenveen heeft op 21 mei 1964 bij het gemeentebestuur plannen ingediend voor de bouw van 52 huurwoningen aan de Van Goghlaan, Vermeerstraat, Piet van der Hemstraat en de Tjerk Bottemastraat te Heerenveen, tussen de Burgemeester Falkenaweg en de nieuwe rijksweg. Op 25-05-1964 is door de gemeenteraad van Heerenveen besloten, de grond- en bouw- voorschotten te verlenen betreffende het ingediende bouwplan. De verdere ontwikkeling van deze woningen is te vinden op de pagina 'WIJKVERNIEUWINGEN' onder het kopje '52 Woningen WoonFriesland'.

Bouwwerkzaamheden 1967-1968

sample image Op 22-08-1966 heeft de 'bouwvereniging Heerenveen' bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van 16 woningwetwoningen in Heerenveen aan de Rembrandtlaan, de President Kennedylaan en de Tj. Bottemastraat. Het zijn zogenaamde B-woningen. Deze woningen worden luxueuzer en ruimer opgezet dan de normale woningwetwoningen. De huizen bevatten op de begane grond o.a. een toilet, een ruime hal en keuken en 2 woonvertrekken. Op de tweede verdieping zijn 2 ruime en 2 kleinere slaapkamers, een douchecel en een tweede toilet geprojecteerd. Bovendien hebben de huizen een vliering. Bij 14 van de woningen zal een garage worden gebouwd.

Hoofdwaarschijnlijk is dit plan niet goedgekeurd want op 08-04-1967 heeft het bestuur van de 'bouwvereniging Heerenveen' de bouw van 24 B.-woningen 'WONINGTYPE G' met balkon en 12 garages bij de Kennedylaan gegund aan de bouw- en aannemingsmaatschappij Noppert N.V. te Ouwsterhaule voor ƒ 722.430. Uiteindelijk zijn er aan de Kennedylaan een blok van 6 woningen met huisnummer 37 tm 47 gebouwd, aan de Tjerk Bottemastraat 1 blok van 6 woningen huisnummer 1 t/m 6 en 5 garages en aan de zuidzijde van de Alma Tademaweg 2 blokken van ieder 6 woningen met huisnummers 72 t/m 94 met daarachter 7 garages die bereikbaar zijn via een doorgang vanuit de Alma Tademaweg aan de oostzijde.

Geschiedenispagina's

Binnen dit uitbreidingsplan hebben er ook een aantal bouwprojecten plaatsgevonden waarvan ik in het verleden al een aantal geschiedenispagina's heb gemaakt. Deze pagina's zijn te vinden in het menu onder 'GEBOUWEN EN OMGEVING' en een tweetal onder 'WIJKVERNIEUWINGEN', voor het gemak zal ik deze projecten hier ook vernoemen.

  • Namen bouwprojecten:
  • 1. Korflaan
  • 2. Jan Mankeslaan
  • 3. Fonteinkerk
  • 4. Het Apostolische Genootschap
  • 5. 52 Woningen WoonFriesland-(Wijkvernieuwingen)
  • 6. 72 Appartementen-(Wijkvernieuwingen)
  • Klik hier voor Fotoalbum uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2.

    Klik hier voor Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 1.