Uitbreidingsplan West 1ste fase 1947

In april 1947 zijn er bebouwingsplannen gemaakt voor de plaats Heerenveen, waaronder ook het uitbreidingsplan aan de westzijde van de Sieger van der Laanstraat. Dit plan is gelegen tussen de Jan Gijse Weeninkstraat (nu Koornbeursweg) en de Mr. Halbe Binnertsstraat en tussen de Sieger van der Laanstraat en de Kempenaerswijk, vernoemd naar Jhr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer (1801 - 1868) hij woonde omstreeks het midden van de vorige eeuw op het door hem in 1845 van J.B. Wouters aangekochte buitengoed "Jagtlust" onder Oudeschoot (ongeveer tegenover de voormalige zuivelfabriek), Jagtlust is in 1875 afgebroken. Hij is grietman geweest van Lemsterland en van Rauwerderhem alsmede lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. Hij was een landbouwkundige en ontginner van naam. Zo heeft hij de heide tussen de "Rotster-gaastweg" en de "Rottumerweg" laten ontginnen, waarmede hij ook de Kempenaerswijk heeft laten graven vanaf Jachtlust tot het Breedpad te Heerenveen.

Een wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied, deze werd gegraven voor de afwatering van het veen richting het hoofdkanaal en voor de afvoer van de turf per schip. Later ook wel gebruikt voor de aanvoer van aardappelen, suikerbieten en bouwmaterialen richting de plaats Heerenveen.

De Kempenaerswijk bestaat voor een deel nog steeds en loopt van noord naar zuid evenredig aan de Kempenaerssingel vanaf de tunnel in de Koornbeursweg tot aan de Rottumerweg en is ingericht als een langgerekte vijverpartij. Om stilstaand water te voorkomen heeft men in 1955 vanaf de Kempenaerssingel een verbinding gegraven dwars door het weiland richting de spoorsloot. Op de KLM Aerocarto luchtfoto nr.30965 uit 1955 zien we dat deze sloot in dat jaar tot stand is gekomen, het is het gedeelte water waar de appartementencomplexen De Tjonger en De Kuinder aan grenzen.

Aankoop gronden december 1947

sample imageTijdens de raadsvergadering van 30 december 1947 werd besloten om gronden gelegen ten westen van de Sieger van der Laanstraat aan te kopen, namelijk 4.01.61 h.a. grond wat eigendom was van de familie Tadema, deze was bereid de grond tegen de taxatie-waarde van f 53.315.05 af te staan. De erven J. IJ. Heida te Heerenveen waren bereid 1.70.60 h.a. te verkopen voor f 15.011.60. Van het Bestuur van de administratie van de voormalige Schoter-of Slijkenburgerzijl werd nog eens 2.92.80 h.a. grond voor f 25.724.80 aangekocht. De Schoter-en Slijkenburgerzijl zijn gelegen in de driehoek van gemeente Schoterland, gemeente Weststellingwerf en de provincie Overijssel (zie kaartje in het fotoalbum van de Taconishof in de rubriek Wijkvernieuwingen). In 1948 werd besloten om een deel van de aangekochte gronden, gelegen aan de zuidzijde van de Jan Gijse Weeninkstraat, wat bedoeld was voor agrarische bebouwing, de bestemming industrie te geven en het resterende deel tot aan de Rottumerweg de bestemming wonen.

Industrieflat 1949

sample imageOp deze vrijgekomen gronden werd in 1949 de industrieflat, werkplaatsengebouw of in de volksmond ook wel "De Broedstoof" gebouwd, liggend aan de Jan Gijse Weeninkstraat en de Sieger van der Laanstraat. Dit gebouw is als een Rijksgebouw gebouwd. De eerste steen werd gelegd op woensdag 18 mei 1949 om 14:15. De architect was L. van Houten en de aannemers waren Fa. van Wijk, Schaap en Buwalda. In de rubriek "Gebouwen en Omgeving" vind u meer geschiedenis over dit historisch gebouw.

Aanleg stratenplan 1953

sample imageOp maandagmiddag 12 januari 1953 is door B. en W. van Heerenveen om 2 uur in het gemeentehuis "Crackstate" openbaar aanbesteed, het verrichten van grond-, straat- en rioleringswerken en bijkomende werken ten behoeve van het aanleggen van straten en trottoirs ten westen van de Sieger van der Laanstraat, deze werken zijn uitgevoerd door de Fa. J. Boltje te Heerenveen. In dit stratenplan is ook het doortrekken van de Hiddingastraat vanaf de Jan Gijse Weeninkstraat tot aan het verlengde van de Mr. Halbe Binnertsstraat meegerekend. Na voltooing werd de naam van dit verlengde deel van de Hiddingastraat gewijzigd in de Kempenaerssingel.

De aanleg van het resterend stratenplan bestond uit onderstaande straten, met uitzondering van de Bouwe van Ensstraat kregen de straten bij raadsbesluit van 19 november 1953 allen de naam van een zangvogel;
 • Bouwe van Ensstraat, deze vormt de verbinding tussen de Sieger van der Laanstraat en de Kempenaerssingel
 • Koolmeesweg, is het korte, enigszins gebogen wegje tegenover het perceel Sieger van der Laanstraat 77, dat de verbinding vormt tussen de Sieger van der Laanstraat en de Nachtegaalstraat.
 • Nachtegaalstraat, lopende vanaf de Bouwe van Ensstraat in zuid- westelijke richting tot de Kempenaerssingel. De daaraan evenwijdig schuin lopende 6 straten gerekend van het noorden naar het zuidgelegen deel van de Nachtegaalstraat en de Kempenaerssingel, zijn alsvolgt;
 • 1. Lijsterstraat
 • 2. Merelstraat
 • 3. Rietvinkstraat
 • 4. Leeuwerikstraat
 • 5. Wielewaalstraat
 • 6. Karekietstraat
 • Omdat men deze namen niet goed kon onderscheiden van de weidevogelstraatnamen in het nieuwbouwplan "De Greiden" en om mogelijke verwarring in de toekomst te voorkomen werd bij besluit van naamgeving van 17 november 1969 aan al deze straten de naam Taconishof gegeven, vernoemd naar de heer Albert IJnze Marie Taconis. Hij werd te Heerenveen geboren op 11 juli 1900 en overleed hier op 15 juli 1964. Hij had een intense belangstelling voor en kennis van de geschiedenis van de gemeente Heerenveen en heeft in plaatselijke bladen over een lange reeks van jaren talrijke artikelen over de locale historie geschreven.

  Nieuwbouwplan 1953

  sample imageOp 27 juli 1953 dient de Woningbouwvereniging Heerenveen bij B. en W. van Heerenveen een aanvraag bouwvergunning in voor het bouwen van 123 woningwetwoningen in het uitbreidingsplan aan de westzijde van de Sieger van der Laanstraat. Op 1 oktober 1953 werd hiervoor een bouwvergunning verleend. Het bouwplan bestond uit een appartementen complex met 24 flatwoningen aan de Bouwe van Ensstraat met 16 schuurtjes op een achterliggend terrein grenzend aan de Rijkswerkplaats, 35 éénlaagse woningen met lessenaarsdak verdeeld over 7 blokken met ieder 5 woningen gelegen tussen de Kempenaerssingel en de Nachtegaalstraat, deze woningen werden door Heerenveners al gauw beoordeeld als kippenhokken, 24 woningen bestaande uit een begane grond, verdieping en een zolder aan de Kempenaerssingel en 40 woningen bestaande uit een begane grond, verdieping en een zolder aan de Nachtegaalstraat. Alle 123 woningen zijn ontworpen door Architectenbureau Klein te Groningen.

  In het uitbreidingsplan zijn ook 2 kinderspeelplaatsen meegenomen, 1 speelplaats is geprojecteerd op een terrein gelegen tussen de Rijkswerkplaats en het appartementencomplex en 1 speelplaats aan het meest zuidelijk deel van de Nachtegaalstraat op een overgebleven hoekterrein wat gelegen is achter de woningen aan de Sieger van der Laanstraat en de bouwkaswoningen aan de Halbe Binnertsstraat. In juli 1954 werden de eerste woningen verhuurd en in april 1955 de eerste flatwoningen aan de Bouwe van Ensstraat. Foto's van de woningen en de Kempenaerswijk zijn te vinden in het fotoalbum van de Taconishof in de rubriek "Wijkvernieuwingen".

  Tijdens de bouw van bovengenoemde woningen, had de Woningbouwvereniging Heerenveen al een tweede uitbreidingsplan ontwikkeld voor de nieuwbouw van woningen voor een nieuw aan te leggen bouwterrein gelegen tussen de Kempenaerssingel en de spoorsloot, in 1958 is men daar gestart met de aanleg van straten. Wibbo Westerdijk heeft dit nieuwbouwplan beschreven in zijn artikel over de Francijntje de Boersingel 1966 wat te vinden is op de website van de Werkgroep Oud Heerenveen.

  Nieuw Taconishof 2012

  sample imageDoor verhuurbedrijf Accolade is in 2012 het nieuwbouw project "Nieuw Taconishof" ontwikkeld, in dat zelfde jaar zijn 75 woningen, i.v.m. de slechte bouwtechnische staat, gesloopt. Na de sloop is bouwbedrijf Friso direct gestart met de nieuwbouw van dit project. In 2016 heeft verhuurbedrijf Accolade het nieuwbouw project "Kop van Midden" ontwikkeld, dit project beslaat het renoveren van het appartementen complex aan de Bouwe van Ensstraat waarmee bouwbedrijf Rottinghuis in 2016 is gestart en de sloop en nieuwbouw van de resterende 24 woningen aan de Kempenaerssingel en de sloop en nieuwbouw van 30 woningen aan de westzijde van de Sieger van der Laanstraat.

  Klik hier voor foto's van het plan Nieuw Taconishof 2012.

  Klik hier voor het nieuwbouwplan Kop van Midden 2016.