Activiteiten De Stoof

Protest-fakkeloptocht 1980

Een veertigtal bewoners van de West-Indische buurt te Heerenveen zijn voorzien van fakkels en kaartjes met het opschrift "Wij willen renoveren, van het buurthuis "de Stoof" naar de raadzaal gelopen om hun standpunt ten aanzien van de plannen tot verbetering van een veertigtal huizen in hun buurt kenbaar te maken. Nadat zij muisstil de twee uur durende discussie, die uiteindelijk een voor hen gunstig resultaat opleverde, gevolgd hadden vertrok men weer in de richting van het buurthuis. Daar was door het algemeen bestuur en de bezoekers van "de Stoof' een vergadering belegd, waarop het onderwerp "het ontslag van de projectleider Cor v.d. Griendt' besproken werd. Uit de teksten, die door het jongeren bestuur op het buurthuis geschilderd waren, viel op te maken dat dit bestuur het niet eens is met het eventuele ontslag van de projectleider. Deze teksten luidden o.a. "Cor moet blijven" en "Cor op de vlucht, de Stoof in de lucht". Bij het ter perse gaan van deze krant was het nog niet bekend wat op de vergadering besproken is.

Bezetting De Stoof 1980

sample image In Heerenveen is donderdagmorgen 28 maart 1980 het club- en buurthuis "De Stoof” bezet. De bezetters, een twintigtal, eisen de onmiddellijke terugkeer van Cor van de Griendt, de projectleider van het bezette centrum, dat in het oude Heerenveen-zuid ligt. Er bestaan al enige tijd spanningen binnen het club- en buurthuiswerk in Heerenveen, omdat Van de Griendt van het stichtingsbestuur de aanzegging heeft gekregen per 1 juli op te stappen. Men vindt dat de sociaal-cultureel werker niet meer naar wens functioneert. De bezetters hebben vanmorgen telefonisch laten weten dat zij onder geen beding met een eventueel ontslag akkoord zullen gaan. Zij eisen op korte termijn een gesprek met het Stoofbestuur en dreigen anders met "nog hardere acties". Dit gesprek zou op z'n laatst komende dinsdag moeten plaatsvinden. Door de bezetting is het werk in het clubhuis volledig stil komen te liggen. Een anonieme woordvoerder van de activisten verklaarde vanmorgen via de telefoon dat niemand meer in of uit het gebouw mag. De communicatie zou schriftelijk moeten lopen via een particulier adres in de Sabastraat, aldus de mededelingen. De met ontslag bedreigde Van de Griendt is, sinds het bestuur hem ultimatief heeft verzocht vrijwillig op te stappen, met ziekteverlof.

De bezetters zijn voorbereid op een langdurige bezetting, zo lieten zij vanmorgen weten. Zij beschouwen het bestuur als onbekwaam en eisen inspraak in gevallen van ontslag. Het blijkt dat de bezwaren zich ook richten tegen het functioneren van de coördinator van de stichting, Anne Doornbos. Uit de telefonisch doorgegeven verklaring blijkt dat men deze medewerker niet pruimt. Hij zou maar beter kunnen opstappen. De coördinator is in dienst van de overkoepelende stichting "De Koepel", maar vervult zijn werkzaamheden vanuit "De Stoof'. De relaties tussen hem en de met ontslag bedreigde projectleider verliepen de laatste tijd uiterst stroef.

Een woordvoerder van de politie zei vanmorgen desgevraagd dat men de situatie rustig onder ogen wil zien. Het optreden van de bezetters heeft ook de politie verrast. Heerenveen heeft het fenomeen van een bezetting nog niet meegemaakt. Je wordt zo steeds allrounder", aldus het laconieke commentaar van de zegsman. "Eerst een bankroof en nu een bezetting. Heerenveen wordt grootstedelijk". Volgens de bezetters wordt de actie uitgevoerd namens de groepen, die wekelijks gebruik van het club- en buurthuis aan de Van Lidtstraat maken. Zij beschouwen zich naar ze zeggen als vertegenwoordigers van de buurt, de jongeren, gehandicapten, Turken en Marokkanen en meisjesgroepen. Sinds het dreigende ontslag van de projectleider zouden er al verschillende stappen zijn ondernomen om het voorgenomen ontslag van Cor van de Griendt te verijdelen. Bovendien werd in woede het buurthuis met eisen beklad, zoals "handen af van Cor" en "Cor moet blijven". De actiegroep, die "De Stoof" sinds vanmorgen bezet houdt, zou nogal gemêleerd van samenstelling zijn. Er bevinden zich volgens de anonieme woordvoerder ook ouderen onder en leidsters van enkele groepen. Het stichtingsbestuur had weinig commentaar. Volgens voorzitter Fred Dommershuijzen is het jammer dat het ongenoegen over de gang van zaken een dergelijk extreme vorm heeft aangenomen. Overigens zijn er nog geen definitieve beslissingen over de positie van de projectleider genomen. Daarover komt het koepelbestuur opnieuw bijeen..

Sociaal cultureel werk 1980

sample imageDe Stoof beslaat alle activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen. Voor kinderen van de basisschool is er bijvoorbeeld het hele seizoen door iets te doen op de woensdagmiddag. Op de eerste zaterdag van de maand kunnen kinderen ook in het club- en buurthuis terecht. Voor knutselen, spelletjes, sport. Woensdags kan de jeugd, eventueel samen met ouders, boeken uitzoeken bij de boeken uitleenpost. In nauw overleg met de buurtschool De Kempenaer is een buitenschoolse opvang opgezet in De Stoof. Kinderen die thuis niet terecht kunnen na schooltijd, worden in het buurthuis opgevangen. Voor de tieners van twaalf tot zestien jaar is er ook heel wat te doen. Bijzonder is het groepje 'Meidenmagazine'. Het afgelopen seizoen heeft een groep meisjes uit Heerenveen een prachtig tijdschrift gemaakt genaamd 'Eigenwijs'. De bedoeling is dat er een nieuw blad komt.

Er is een boekenuitleenpost, een peuterspeelzaal en zondags wordt er een dansmiddag georganiseerd. Je kunt ook nog sportief meedoen in het voetbalteam en je kan je nog als vrijwilliger inzetten voor diverse activiteiten. Voor volwassen is er een aantal cursussen: bloemschikken, computercursus, conditietraining voor vrouwen. 'Deze cursussen worden misschien ook wel elders in Heerenveen georganiseerd, maar daar zijn ze vaak te duur. Wij willen een grote groep mensen bereiken door het betaalbaar te houden", zegt Wanda de Kruijff. Een speciale groep zijn de buitenlandse vrouwen. Voor hen worden onder meer de cursussen zwemles, fietsles en Nederlands voor anderstaligen georganiseerd. "ik vind het prachtig dat we hier zowel Nederlanders als buitenlanders in huis hebben. Het bevordert de integratie tussen beide groepen. Dat het werkt zie je bijvoorbeeld bij de jeugd. De kinderen van de buitenlandse vrouwen die bij ons les krijgen doen gewoon met de kinderactiviteiten mee. De drempel is op deze wijze erg laag.

Het Mierennest - OBS De Kempenaer 1985

sample imageOvergenomen uit De West-Indiër van Juli 1985. Geachte bewoner, De kleuterschool "Het Mierennest" en de lagere school "De Kempenaer" worden met ingang van één augustus a.s. één school. Openbare Basisschool "De Kempenaer" wordt de nieuwe naam. Ook de onderwijzers(essen), krijgen een andere naam Groepsleerkrachten. De titel "Hoofd van de School" verdwijnt ook. Hij heet voortaan Directeur ( Waarom toch !) Met ingang van het nieuwe schooljaar is door het Gemeentebestuur benoemd tot directeur van de nieuwe school C.H.Tjeerdsma uit Heerenveen.

Door de Medezeggenschapsraad zal Z.A.Dijkmeyer uit Heerenveen als adjunct directeur worden voorgedragen. De opbrengst van de BAZAR-ROMMELMARKT in mei was ruim fl 3000,= schoon!! Bedankt voor jullie medewerking. De prijs van het oudpapier daalt, was aanvankelijk 18 ct nu 7ct per kg. We komen weer langs op dinsdag 25 juni en op de eerste dinsdag na de grote vakantie(13 augustus). De school begint weer op maandag 12 augustus. Wil de jeugd tijdens de vakantie niets vernielen of beschadigen ? Een fijne vakantie toegewenst.

10-jarig bestaan 1986

sample imageProjectgroep West-Indische Buurt 1986 schrijft het volgende; het precies jaar geleden dat de projectgroep West-Indische buurt werd opgericht. Het jubileum wordt gevierd tegelijkertijd met de heropening van het verbouwde club- en buurthuis "De Stoof". Voor de jeugd is er van elf uur 's morgens tot één uur 's middags een feestprogramma met onder meer het optreden van een clown. Voor de ouderen wordt er 's middags een receptie gehouden en 's avonds is er een gezellige bijeenkomst met muziek en een conferencier. De projectgroep West-Indische buurt werd opgericht omdat de buurt eigenlijk in een aftakelingsproces verkeerde. Dat kwam doordat er steeds meer buitenlanders in deze wijk kwamen wonen en ook door achterstallig onderhoud van de woningen", vertellen de bestuursleden Alie van der Honing en Annelies Smeding.

Bij de kinderen, zowel de Nederlandse als de buitenlandse, werd een taalachterstand geconstateerd. Buitenlanders werden niet opgevangen en begeleid. Het beleid van de woningbouwvereniging was er op gericht om van deze buurt een soort getto te maken. De Nederlanders moesten min of meer noodgedwongen het veld ruimen voor de buitenlanders". Mevrouw van der Honing vertelt hoe vanuit de openbare lagere school De Kempenaer een eerste aanzet tot opvang van buitenlanders werd gegeven. Het hoofd van deze school, de heer Cees Tjeerdsma, heeft als voorzitter van de werkgroep bergen werk verzet. De Kempenaer is altijd - evenals De Stoof - een centraal punt in de buurt geweest. Alle kinderen uit de buurt gaan naar deze school. Vanuit de school werd er wat aan de taalachterstand gedaan. Tjeerdsma heeft heel veel voor de buurt gedaan”, zegt mevrouw van der Honing, “eigenlijk kan men hem zien als een soort maatschappelijk werker".

Renovatie: De buurtvereniging wist de bouwvereniging zover te krijgen dat een aantal huizen werd gerenoveerd. De projectgroep kreeg daarbij veel steun van raadsleden en van de Stichting Opbouw. Men wist te voorkomen dat alle Nederlandse gezinnen wegtrokken. Thans telt de West-Indische buurt enkele tientallen buitenlandse gezinnen. “Zoals het nu is in de buurt, hoeft het wat ons betreft niet te veranderen. We hebben absoluut niets op buitenlanders tegen, maar we vinden wel dat er een soort evenwicht moet zijn” aldus mevrouw van der Honing. Ook wist de werkgroep te bewerkstelligen dat er verkeersdrempels kwamen in de West-Indische buurt. Kortgeleden heeft men de toezegging van de gemeente gekregen dat er een crossbaan voor de jeugd komt. In de loop der jaren werd de band tussen de buurtgenoten mede dankzij de actieve werkgroep steeds meer verstevigd. Er werden en worden heel wat activiteiten op touw gezet zoals een bloempotdag in het voorjaar, een boomplantdag voor de schooljeugd, himmeldei, bingoavonden met draaiend rad, lezingen (onder anderen over drugs), filmavonden, zonnebloemwedstrijden, cabaretavonden, barbeque-fondue-avonden, ijswedstrijden, sportman of sportvrouw van het jaar verkiezingen, een buurtkrant, sportquiz, kinderspelen, gekostumeerd voetbal, snertdag in De Stoof, bloemetjes voor zieken en bejaarden.

Wij proberen ook de buitenlanders zoveel mogelijk bij alles te betrekken ", vertelt mevrouw van der Honing. ,,We leven toch wel een beetje in een maatschappij van ikke en ikke en de rest kan stikke. Het is heel boeiend om wat van elkanders cultuur op te steken. Leuk was bijvoorbeeld ook het project buitenlandse vrouwen. Nederlandse vrouwen kregen in de huishoudschool kookles van Turkse vrouwen". Zelf is ze bevriend met een Turkse buurvrouw die ze al aardig wegwijs heeft gemaakt in de nieuwe omgeving. Je moet toch wel even wennen aan de buitenlandse gebruiken", zegt ze, Turkse vrouwen mogen bijvoorbeeld niet met een man op straat praten, want dat is overspel". In een luie stoel achterover hangen is er voor de vrijwilligers niet bij. Al weken voor het grote feest op zaterdag 27 september is men in touw om de benodigde pecunia op tafel te krijgen. Door middel van een rommelmarkt, een appelverkoop en vrijwillige bijdragen verwacht men dat er genoeg geld komt om er een geslaagd festijn van te maken.

Fietscrossbaan - Boomplantdag 1987

sample imageOnder het toeziend oog van een grote schare, belangstellenden werd zaterdagmiddag tijdens het buurtfeest in de West Indische Buurt de fraaie door eigen buurtbewoners aangelegde fietscrossbaan in gebruik genomen. Alex Dijkstra mocht als eerste een ritje over de nieuwe aanwinst van de buurt maken en werd daarna door tal van buurtgenooties gevolgd. Samen met de opening van de fietscrossbaan werd een buurtfeest georganiseerd, compleet met aardige kinderspelen, een heuse zeskamp en een gezellig barbecuefeest. Na de opening van de fietscrossbaan werd door de kinderen een boompje geplant. In de grond werd een flesje gestopt met daarin de briefjes met namen ' van alle kinderen die bij de opening aanwezig waren geweest. Al sinds 1983 is men in de West-Indische Buurt samen met andere buurtverenigingen, als Sakia en De Kempenaer in de weer geweest om op het terrein Arubastraat/Surinamesingel een fietscrossbaan voor de jeugd te realiseren. Dat dit eindelijk is gerealiseerd is niet alleen te danken aan de medewerking van de gemeente Heerenveen maar vooral ook aan de grote mate zelfwerkzaamheid die door de kinderen en buurtbewoners zelf werd gepleegd.

Uiteindelijk kwam er schot in de zaak toen de gemeenteraad van Heerenveen besloot tot beschikbaarstelling van een eenmalige subsidie voor het aanbrengen van een hekwerk rond de baan en bijkomende voorzieningen. Ook een op de plaats gestationeerde zandbak moest het veld ruimen. Gestaalde mankracht uit de buurt kwam er aan te pas om samen met de gemeente de voorzieningen aan te brengen. Enkele weken voor de opening nog werden de vele tientallen autobanden langs het parcours geplaatst. Maar eindelijk is het er dan toch van gekomen en heeft ook de West Indische Buurt zijn fietscrossbaan. De realisering van de baan op zich bood reden genoeg tot feeststemming en om een feestelijk tintje aan de opening te geven werd gelijktijdig het traditionele buurtfeestgehouden. Zowel 's middags als 's avonds was er bij de feestelijkheden veel publiek. Aan de kinderspelen werd door om en nabij de 30 kinderen deelgenomen. Deelnemers/sters aan spelletjes werden dan ook enthousiast aangemoedigd. Dat de crossbaan bij de jeugd in de smaak is gevallen bleek al meteen na de opening. Er is al menig rondje op gereden.

Klik hier voor het fotoalbum van buurt- klubhuis De Stoof en het Wijkspeelplan.

Klik hier voor de geschiedenis van De Stoof.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen - Delpher kranten