De Stoof 1968-1994

Op 6 juni 1967 is er door de Stichting Clubhuiswerk een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij B. en W. van Heerenveen voor het laten bouwen van een nieuw Klubhuis aan de van Lidstraat te Heerenveen op het gelegen perceel kadestraal bekend gemeente Heerenveen, sectie B no. 4079. De reden van deze aanvraag is dat het bestaande klubgebouw te klein is en niet meer voldoet aan de huidige eisen. De Stichting Clubhuiswerk is gehuisvest in het oude schoolgebouw (school no.1) aan de Kerkstraat 8 te Heerenveen, in het verleden heeft het gebouw o.a. nog dienst gedaan als werkplaats voor werkloze jongeren en als teken- en ontwerpbureau van de gemeentewerken. De bouwvergunning is verleend op 20 juni 1967, gelet op artikel 20 der Wederopbouwwet omdat het perceel een bestemmingsplan wonen bevat. De verwachte bouwkosten zijn ƒ 100.000. Aannemer K.H. Bles te Haskerhorne is verantwoordelijk voor de bouw.

B. en W. van Heerenveen willen het terrein aan de van Lidstraat voor een jaarlijkse bedrag van ƒ 341,60 in gebruik van de stichting geven, en stellen dit aan de raad voor. De stichting heeft de gemeente bovendien gevraagd zich garant te willen stellen voor rente en aflossing van de te sluiten geldlening, die hoogstens ƒ 100.000 zal bedragen. Bovendien zal een deel van de rijkssubsidie in enkele jaren tijds door de gemeente te worden overgenomen. Voor de bouw van het klubhuis besluit de raad van Heerenveen op maandagavond 20-02-1967 garantie te verlenen voor rente en aflossing tot een bedrag van ƒ 100.000 voor een aan te gane lening. Het nieuwe adres van het Klubhuis wordt van Lidstraat 34.

De eigenaren van de omliggende percelen verklaren geen bezwaar te hebben tegen de bouw van het Klubhuis mits er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan;

1. dat de bestaande boswal en daarvoor gelegen groenbeplanting tussen het nieuw te bouwen klubhuis en de percelen 4400 en 4401 nimmer worden verwijderd of beschadigd.

2.dat de jeugd, als er een teraarding plaats vind op de R.K.begraafplaats, deze niet zal verstoren.

Opening 27 april 1968

sample imageWethouder H. Hofstra van Heerenveen heeft op zatermorgen 27 april 1968 het nieuwe klubhuis van de Stichting Clubhuiswerk Heerenveen officieel geopend. Hij deed dat tijdens een bijeenkomst in de zogenaamde "Blauwe zaal" van het klubhuis, de volgende genodigden waren aanwezig: hoofdleider K. Smidts, voorzitter van de stichting ds. C.van't Riet, van het ministerie de heer Schaareman en hoofdaannemer de firma K. H. Bles. Het ministerie, de Plancommissie Friesland, de gemeente Heerenveen en het Koningin Julianafonds hebben de bouw van het klubhuis gesubsidieerd.

Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 460 m2 wat bestaat uit een grote zaal met podium (ook wel blauwezaal genoemd), kantoor, leiderskamer, groepskamer, keuken, c.v.ruimte, 2 bergingen, 2 wc's, 2 handenarbeid lokalen en een ruime hal met entree. Het geheel bestaat uit houten regelwerk, houten liggers en balken gebouwd op een betonnen fundering, de gevels zijn bekleed met Red Cedar sponningschroten.

De stichting heeft zich tot doel gesteld jeugdige Heerenveeners na school of na het werk op te vangen. Jongens en meisjes kunnen naar het klubhuis gaan en tegen een lage vergoeding er allerlei dingen doen. Er wordt gediscussieerd, gespeeld, geknutseld, gebiljart, gekaart, men kan er handwerken, schilderen, enz. Ervaren leiders stimuleren de creativiteit zoveel mogelijk.

Kultureel kompas 29 april 1968

sample imageOnderstaand betreft een gedeelte uit het Kultureel Kompas welke door de culturele raad in Heerenveen is uitgegeven.

Geachte lezer, wij zijn zo vrij u enige details te geven over ons klubhuis te Heerenveen. Op 27 april 1968 opende wethouder Hofstra het klubhuis. Bij deze gelegenheid sprak de heer Hofstra."Moge dit home een plaats zijn waar men een klimaat weet te scheppen zodat de jeugd zich hier thuis zal voelen." Dat dit laatste waarheid is geworden blijkt uit de cijfers. Dagelijks mogen wij rekenen op de komst van ongeveer 140 jongeren. De mondreklame is dusdanig merkbaar dat er regelmatig nieuwen bijkomen. Ze komen uit Oranjewoud, de Akkers, de Greiden, plan Zuid, Herenwal en zelfs nog verder weg. Is het niet zo dat, de een tegen de ander zegt.:”Ken je onze "klub" niet eens”.

Wat doen we: Handwerken, handenarbeid, lezen, plaatjes draaien, biljarten, films, sleutelen, tafeltennissen, sport en spel, vouwen, wandelen, knippen en plakken, boetseren, dansen en er zo maar eens zijn!

Wanneer komen we: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmiddag/avond

Besloten klubs: Iedere klubdag vanaf 9 uur (21.00 uur). Deze avonden kunnen van tevoren besproken worden met de leiding. Mogelijkheden: biljarten, tafeltennis, handenarbeid, boetseren, sleutelen, discussie, muziek, etc.

Verbouwingen 1974-1993

sample imageUit een advertentie in de Leeuwarder Courant en de Volkskrant van 07-12-1974, blijkt dat het klubhuis de naam "De Stoof" draagt en 'Stichting Jeugd- jongeren en volwassenwerk' de nieuwe eigenaar is. Deze stichting vraagt op 22 februari 1978 een bouwvergunning aan bij de gemeente Heerenveen voor het aanbrengen van een aangepast toilet, de vergunning hiervoor is verleend op 30 juni 1978. De aannemer is de Gemeentewerken van Heerenveen, de bouwkosten zijn ƒ 21.415.

In 1987 komen we Stichting Samba als nieuwe eigenaar tegen van het klubhuis, dit blijkt uit een aanvraag van een bouwvergunning op 8 juli 1987, voor het verplaatsen van wc's en bergingen, het nieuw in delen van ruimtes, het aanbrengen van een wastrog, het maken van douche's en een kleedruimte voor sporters. De bouwvergunning is verleend op 10 september 1987, Rieuks Onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor de werkzaamheden, totaal bouwkosten zijn ƒ 20.400.

Voor het plaatsen van een tijdelijke directiekeet heeft de Stichting Samba een bouwvergunning aangevraagd op 19 maart 1992, deze keet is volgens een situatieschets, aan de zuidzijde van De Stoof geplaatst. In dat zelfde jaar heeft de stichting ook een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een overdekte barbequeplaats, deze is in dat zelfde jaar weer ingetrokken, tevens is er een aanvraag bouwvergunning ingediend op 2 juli 1992 voor het bouwen van blokhutprieel aan de noordzijde van De Stoof door middel van een zeecontainer, wanneer deze precies is geplaatst is bij ons niet bekend. Op 17 augustus 1992 is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend voor het plaatsen van een metalen huifkar op een nieuw aan te leggen speelplaats aan de zuidzijde van de De Kempenaersschool. De blokhut en de huifkar waren onderdeel van het "Wijkspeelplan", meer informatie hierover is te vinden op de pagina Wijkspeelplan in de rubriek Gebouwen en Omgeving.

De Stichting Samba heeft, het in 1993 door de jongeren gebouwde blokhut, weer gedeeltelijk gesloopt, de jongeren hadden er een jaar hard aan gewerkt toen het klaar was voldeed het volgens de Stichting Samba niet aan de bouwvoorschriften. De stichting zette de metaalflex op het honk en vernietigde het voor een deel, de rest raakte in verval. In 1995 is het buurt-klubhuis 'De Stoof' gesloopt en is het perceel geheel ontruimt en bouwklaar gemaakt voor de bouw van woningen aan het verlengde deel van de van Lidstraat wat weer aansluit op het zuidelijke deel van de Baronesse de Vos van Steenwijksingel.

Klik hier voor het fotoalbum van buurt- klubhuis De Stoof en het Wijkspeelplan.

Klik hier voor activiteiten van buurt- klubhuis De Stoof.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen - Delpher kranten