Wijlen de Korflaan

Wanneer men momenteel op de Europalaan te Heerenveen wandelt, dan kan men zich moeilijk meer voorstellen, dat ongeveer op deze plaats heel veel jaren geleden nog een wandellaantje was midden tussen komplexe landerijen vanaf een nauwe steeg naast het hoge oud-notarishuis aan de Nieuwburen richting Oranjewoud, dat een aansluiting vond op de Woudsingel (nu Binnenweg) ter hoogte van de Algemene Begraafplaats en een aftakking had naar Huis Ten Woude aan de Burg.Falkenaweg. Het was een knus laantje met aan beide kanten struikgewas, ideaal voor jonge gelieven bij maneschijn. Maar het is aan nog betrekkelijk weinigen gegeven zich te herinneren, dat deze laan Korflaan geheten, werd gevormd door een rij hoge populieren, zoals op bovenstaande foto te zien is. Deze foto is in 1930 gemaakt kort vóór de rij populieren gekapt werd. Deze foto heeft dus wel historische betekenis. Aan de totstandkoming van de laan is een geschiedenisje verbonden, de heer A. K. Aartsma, oud-hoofdredacteur van het Nieuwsblad van Friesland, verteld dit in zijn boekje "Heerenveen omstreeks 1875 en later".

Ontstaan van de Korflaan 1902

sample imageOp zekeren dag wandelde ik door het Woudstersingeltje en zag op den Noordhoek in het land over de sloot den heer Korf. Geert Korf was koopman en lid van een vooraanstaande Heerenveense familie. Hij had een maatstok in de hand en ook papier en potlood. Nu waren we door vroegere connectie zeer speciaal met elkaar verbonden en daarom vroeg ik vrijmoedig: „Wat gaat u nu doen, oom Korf?" Hij hield even op en zei: „Dat zal ik je vertellen. Ik praktiseer over de mogelijkheid om Heerenveen een mooie wandellaan te verschaffen, zonder dat het me zelf een cent kost". „Dat wordt een kunststuk, oom Korf, en als het u lukt, licht ik er mijn petje voor. Maar hoe wil u dat aanleggen?" En toen kwam de heer Korf met zijn plan op de proppen. „Al dit land tot aan den Koolsingel toe, is van mij. Nu meet ik uit hoeveel grond 't nemen zou om een flinke wandellaan aan te leggen met een sloot aan weerszijden.

sample imageDe grond, dien ik er voor afsta, heeft natuurlijk een zekere waarde. Maar nu ga ik de laan beplanten met klompenmakersboomen. In 't klompenmakersland hebben ze mij verzekerd, dat elke populier per jaar voor een kwartje aan hout aanwint. Welnu, ik kan er zoo en zooveel boomen planten. Als die per jaar elk voor een kwartje aanwinnen, dan maakt dat een som van zooveel. De af te stane grond heeft een waarde van (hij noemde een bedrag) Welnu, dan is de rente gedekt". „Mijn compliment, oom Korf, voor deze vernuftige berekening". „Maar zoo komt het toch wel uit, niet waar, dat ik Heerenveen een fraai en wandelweg verschaffen kan zonder dat het me zelf een cent kost?" „Als de praktijk maar kloppen wil op de theorie, dan ja". Maar....! Dat wilde ze juist niet. De grond bleek veel te los te zijn en toen de populieren grooter werden en de herfststormen kwamen, sneuvelde de eene boom na den anderen. En.... de proef is niet herhaald. Oom Korf heeft de berekende rente niet gekregen, al met al heeft klein-Heerenveen van toen toch een vijftig jaren lang een mooie wandelweg gehad, die aansloot op het zogenaamde Woudstersingeltje, nu nog aanwezig als „Binnenweg". Links op de foto de brede sloot, die zijn uitweg vond op de Nieuwburen in de Schoterlandse Compagnonsvaart.

De Korflaan wordt gerooid 1931

sample imageOnze mooie Korflaan, veel bezochte wandellaan van de Nieuwburen naar het nieuwe kerkhof, wordt gerooid. Verscheidene boomen zijn reeds geveld, de andere zullen volgen. Ouderen van dagen, die op de middaghoogte des levens waren, toen de laan werd aangelegd, dat hun wellicht niet gegeven zal zijn, ook de tweede aanplant tot vollen wasdom te zien komen. Intussen denken ze met waardeering terug aan de gemoedelijke wandelingen, welke de laan hun in den loop der jaren geschonken heeft. dhr.Korf heeft uiteidelijk toch goed gerekend, zooals het nu blijkt. De plusminus 600 boomen werden als klompenhout naar Noord-Brabant verkocht voor een som van f 5000 vrij van kosten, dus ruim f 8 per boom. De rekening sluit, maar we zullen er in het begin moeilijk aan kunnen wennen, dat die wuivende dubbele boomenrij, die mooie wandelweg, vele jaren schaduwloos zal zijn.

Een 2de Korflaan

sample imageOngeveer in 1903 verkocht Herman Korf de Jong, een perceel land voor bouwterreintjes aan verschillende burgers van Heerenveen. De straat die er ontstond werd "Korflaan" genoemd. Lopende van de "Molenstraat" in ongeveer zuid-oostelijke richting tot de Gereformeerde Kerk. Het meest zuidelijke deel vanaf de "Van Riesenstraat" was vroeger onofficieel wel bekend als "Verlengde Korflaan". De naam is vervallen bij besluit B&W van 22 november 1978, als gevolg van de wijziging van de straatnaamgeving van de omgeving van het "Molenplein". We hebben in Heerenveen dus twee Korflanen gehad. De wandellaan is ingesmolten in de Europalaan en de Kennedylaan. Beide lanen zijn genoemd naar Geert Korf.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten