De Halschool 1956

Van Halschool tot Wijkcentrum De Kempenaer

sample imageDe nieuwe openbare lagere school aan de dr.Wumkeslaan is de eerste Halschool van Nederland en zonder twijfel een van de mooiste en doelmatigste schoolgebouwen die er na de oorlog in Nederland zijn verrezen. Dat dit geen grootspraak is zullen de meer dan honderd genodigden die op vrijdag 24 augustus 1956 de officiële opening door burgemeester G. H. Kuperus bijwoonden zonder aarzeling bevestigen. Bij de bezichtiging is men van de ene verbazing in de andere gevallen. Om slechts een van de vele nieuwigheden te noemen: Het schoolplein heeft in de betegeling een compleet stratenplan met trottoirs, oversteekplaatsen en echte verkeersborden van verkleinde afmetingen.

Het is volgens de inspecteur voor het lager onderwijs, de heer E. Doorenbos de eerste school in Nederland waar het speelplein dienstig is gemaakt aan het verkeersonderwijs. In zijn openingsrede In "De Koornbeurs" vertelde burgemeester Kuperus het een en ander van de voorgeschiedenis. Dankzij de inspecteur voor het I.O. lukte het in de kortst mogelijke tijd op de urgentielijst te komen. In verband met de reorganisatieplannen van de minister van 0.K.W. heeft men het niet aangedurfd het oorspronkelijke ideaal te verwezenlijken: een zes klassige school met daarnaast een eigen gebouw en eigen leraren voor de centrale 7de en 8ste leerjaren. Vandaar dat thans een acht klassige school is verrezen.

Besluit en aanbesteding

sample image7 december besloot de raad tot de bouw van de school en werd het benodigde krediet goedgekeurd, welk krediet op 5 juli '54 de goedkeuring van Gedeputeerde Staten verkreeg. 14 februari werd de uitvoering van het project bij openbare aanbesteding aan verschillende personen gegund. Het oorspronkelijke plan deze school vanzelf te laten "groeien" door te beginnen met eerst alleen het eerste leerjaar heeft men, mede door het snel stijgend aantal mulo leerlingen laten varen. Door de o.l. school aan het Gemeenteplein over te brengen kon daar de Ulo worden ondergebracht. Spreker deelde mee dat de snelle groei van Heerenveen nu weer om een nieuwe school vraagt die bij de gasfabriek zal verrijzen en aan welker plannen Gemeentewerken al is begonnen. De burgemeester droeg aan het slot van zijn rede de school aan het hoofd, de heer Van Delden over en met het uitspreken van de wens dat de leerlingen zouden worden opgevoed tot goede burgers en burgeressen van Heerenveen verklaarde hij de school voor geopend.

Ruim trappenhuis en lichte hal

sample imageVervolgens vond de bezichtiging van het gebouw plaats. De Nederlandse en Friese vlaggen waaiden feestelijk in het vriendelijke zonnetje voor het ook van buiten zeer fraaie gebouw. Onmiddellijk vallen de keramische gevelmozaïeken op van de Harense kunstenaar Anno Smit. Bij de ingang overhandigden twee leerlingen, een jongen en een meisje de op een kussen liggende sleutel aan de burgemeester die daarna als eerste de school betrad. Langs een ruim trappenhuis kwamen wij in de ruime en zeer lichte hal, de centrale ruimte van deze halschool die de vorm geheel bepaalt. Terstond trof ons de smaakvolle wijze waarop hier de moderne inzichten inzake het functionele gebruik van kleuren zijn toegepast. Ook in de acht klaslokalen en de andere ruimten was dit een van de eerste dingen die ons aangenaam trof.

Een ruim speelplein

sample imageZowel in de grote lijnen als in de details is aan de uitvoering de grootst denkbare zorg besteed hetgeen onder meer uitkomt in de fraaie kunst linoleum vloerbedekking, de prachtige verlichting, de warme luchtverwarming, het sanitair, de gordijnen, de zitplaatsen en tafeltjes van de leerlingen - in de eerste klas met losse stoeltjes - enzovoort. De gehele school geurde van de bloemstukken en de talloze bloemen die de leerlingen des morgens in de lokalen hadden gebracht. Een van de voordelen van een halschool is dat elk leslokaal twee raamwanden heeft, waarvan de ramen in dit geval verrukkelijk groot bleken. Vervolgens bezichtigde men onder meer een zeer goed geoutilleerd lokaal voor handenarbeid en stak men het ruime speelplein over om de imposante turnhal in ogenschouw te nemen, naar inspecteur Doorenbos later op de middag meedeelde op een na de grootste schoolgymnastiekzaal in Nederland (de grootste is die van het lyceum te Emmen). Ook hier viel men van de ene verbazing in de andere. Bij de zaal is een wasgelegenheid met 8 douches.

Vele sprekers

sample image Hierna werd de thee gebruikt in hotel "De Koornbeurs" waar een lange rij vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en instellingen het gemeentebestuur heeft gecomplimenteerd met de totstandkoming van deze weergaloos mooie school. De burgemeester deelde o.m. nog mee dat het in de bedoeling ligt de turnhal eveneens ter beschikking te stellen voor de rijpere jeugd in verenigingsverband. Inspecteur Doorenbos zet te verwachten dat de nieuwe school bij de gasfabriek reeds het volgend jaar in gebruik genomen zal kunnen worden, aangezien deze door hem als nummer één op de urgentielijst is geplaatst. De heer Borger toonde een schetsontwerp van Frits Klein van een wandschildering in het trappenhuis die door hem, tezamen met een oorkonde, namens de gezamenlijke aannemers werd aangeboden. De burgemeester deelde nog mee dat hedenavond van half acht tot half tien voor ouders gelegenheid bestaat de school te bekijken.

Klik hier voor foto's van De Halschool - O.l.s. De Kempenaer.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten