Bouwplan Fonteinkerk 1972

In 1972 had de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakte) in Heerenveen plannen om een eigen kerkgebouw te gaan bouwen, de bouwtekeningen zijn namelijk in 1972 getekend door bouwkundige Architect R.Keuning te Drachten. Na een zeer succesvolle geldelijke actie, onder de kerkleden, kon men tot het verwezenlijken van de plannen overgaan. In februari 1973 werd aan de gemeenteraad van Heerenveen toestemming gevraagd om op een stuk grond, waar men al twee jaar optie op had, te gaan bouwen. Tegen de verkoop van dit stuk grond maakte De Centrale Administratie van het Apostolisch Genootschap bezwaar omdat er naast bovengenoemd stuk grond al een bestaand gebouw is van dit genootschap. De Gereformeerde Kerk kreeg nu een stuk grond toegewezen aan de Jurrestraat te Heerenveen, waar dan een bescheiden kerkgebouw mag worden neergezet met een bebouwd oppervlak van 280m2.

Bouwvergunning maart 1973

sample imageOp 23 maart 1973 heeft de Geref.kerk (vrijgemaakt) een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor het bouwen van een Geref.Kerk op een perceel gelegen op de hoek H.J.Jurresstraat-Pres. Kennedylaan met het adres Pres. Kennedylaan 15. Op 24 mei is een wijziging ingediend wat betrekking heeft op de Zuid-Oost gevel van het gebouw, deze is op 1 juni goedgekeurd door de Gemeentewerken van Heerenveen. Op 1 juni 1973 is een bouwvergunning verleend, deze vergunning is op 6 juni 1973 afgegeven. De bouwsom is geschat op f 100.000,- de totale inhoud van het bouwwerk bedraagt circa 875m3. Verantwoordelijk voor de bouw was B.V. Bouwbedrijf v/h A.Mijer en Zn. wonende te Knipe en bouwkundige R.Keuning te Drachten. Het gebouw bestond uit een kerkzaal, keuken, vergaderzaal, portaal tussen vergaderzaal en hal, wc's en een entree aan de Pres.Kennedylaan.

Omnia Adviesbureau B.V. te Groningen is verantwoordelijk voor de beganegrondvloer, hiervoor is de Omnia VéBé vloer gebruikt, deze is gefabriceerd door Constructie Beton te Hoogeveen. Voor de erfafscheiding werden gecreosorteerde palen en staaldraad gebruikt. Een aantal noemenswaardige nutsvoorzieningen zijn alsvolgt; drinkwater door het I.W.G.L.(Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden), gas door het Gemeentelijk Gasbedrijf en electriciteit door het P.E.B. In mei 1973 zijn ze gestart met de grondwerkzaamheden, wanneer de start van de bouw precies heeft plaats gevonden is nog niet bekend.

Uitbreiding kerkgebouw 1981

sample imageOp 9 maart 1981 heeft de Gerf.Kerk (vrijgemaakt) een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor het gedeeltelijk vergroten van de Kerk, hiervoor is op 29 april een bouwvergunning verleend, de aannemingsom was f 84.754,- waarvan voor c.v.- en airconditioning-installatie f 5000,- is gereserveerd. Ir.C.Ruizendaal te Heerenveen was verantwoordelijk voor het ontwerp, bouwaannemer R.Keuning te Drachten was verantwoordelijk voor de constructie en de uitvoering van het bouwwerk. De werkzaamheden bestonden uit het vergroten van de kerkzaal aan de zuidzijde met aansluitend een hal, toiletten, keuken, berging en een vergaderzaal. Bouwtekeningen hiervan zijn te vinden in het fotoalbum van deze pagina.

Uitbreiding kerkgebouw 1986-1987

sample imageOp 16 januari 1986 Op 23 maart 1973 heeft de Geref.kerk (vrijgemaakt) een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor het gedeeltelijk vergroten van het kerkgebouw, hiervoor is op 31 augustus 1987 een bouwvergunning verleend. De aanneemsom was f 660.000,- waarvan f 20.000,- voor c.v.- en airconditioning-installatie was gereserveerd. Architect A.Kok, wonende te Bunschoten was verantwoordelijk voor het ontwerp.

De werkzaamheden bestonden uit een compleet nieuwe indeling en het uitbreiden aan de zuid- oostzijde van het gebouw met een vergrote kerkzaal die voorzien is van een puntdak met shingles dakbedekking. De bruto-inhoud van het bouwwerk bedraagt 610m3. De kerkzaal bezit circa 450 zitplaatsen, een orgel op gallerij en een liturgisch centrum. Vanuit de kerkzaal zijn 2 in- uitgangen gemaakt naar een ontmoetingsruimte met keukenuitgifte en een vergaderruimte met berging. Aan de noordzijde van het gebouw (Jurresstraat) zijn een uitgang en twee vergaderruimtes gecreërd en aan de west-zuidzijde een hoofdentree, technische ruimte met daarachter een hal met wc's en garderobe's, vanuit deze hal heeft men toegang tot de ontmoetingsruimte.

Reil kerkorgel - Fonteinkerk 1976

Het Reilorgel wat in 1976 is gebouwd heeft de volgende dispositie:
 • Manuaal 1: (C-f3) Holpijp 8 B/D, Praestant 8 D, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur B/D
 • Manuaal 2: (C-f3) Holpijp 8, Praestant 4
 • Pedaal: (C-d1) Subbas 16 (achter ’t orgel)
 • 3 koppels: Manuaal 1 – Manuaal 2, Pedaal – Manuaal 1, Pedaal – Manuaal 2
 • Tremulant
 • Bouwplan Lima Studio 1978

  sample imageOp 23 augustus 1978 wordt door Lima Studio-reclamebureau een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor het bouwen van een studiogebouw op het naast de Fonteinkerk gelegen perceel met adres Pres. Kennedylaan 15A. Na goedkeuring van Ged.Staten is op 7 mei 1979 hiervoor een bouwvergunning verleend. Architect Ingenieursbureau H.J.Philipoom te Scharnegoutum was verantwoordelijk voor het ontwerp en constructie. De inhoud van het bouwerk is 450m3 en de aanneemsom was f 150.000,- en voor c.v.- en airconditioning-installatie was f 12.000,- gereserveerd. Naast de bouwtekening en projectschetsen, was ook een maquette ingediend (schaal 1:50). Helaas is de aannemer bij mij nog onbekend. In verband met leegstand in 2006, heeft de Geref. Kerk de studio's in gebruik genomen, deze kregen de naam "De Kleine Fontein".(Zie artikel hieronder)

  Noemenswaardigheden 2006-2007-2018

 • In de Leeuwarder courant van 06-06-2006 komen we een artikel tegen waarbij omwonenden van de Fonteinkerk in verzet komen tegen uitbreiding van het kerkgebouw. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging waardoor de kerk de "voormalige Limastudio" ingebruik zou nemen. Ze willen daarmee bereiken dat het groene karakter van de omgeving wordt gegarandeerd. De Geref. Kerk had de naastgelegen gebouwen in gebruik. De buurt was met name bang dat de kerkgemeenschap het groen rondom deze gebouwen wilde weghalen. Daarnaast hebben vier bewoners een verzoek ingediend voor een burgerinitiatief. Op 19 juni is dat in de raadscommissie aan de orde geweest.

  Het bouwplan voorzag in het oprichten van een fietsenstalling en de herinrichting van de percelen ten behoeve van de aldaar gevestigde Gereformeerde Kerk. Het bouwplan zou in strijd zijn geweest met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Heerenveen-Midden" op het perceel Pres. Kennedylaan 15a. Het is uiteindelijke tot een rechtzaak gekomen waarbij de buurtbewoners in het ongelijk werden gesteld, uitspraak Raad van State 07-10-2009: Bij besluit van 12 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Heerenveen vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een fietsenstalling en het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden op de percelen President Kennedylaan 15 en 15A te Heerenveen.
 • De Fonteinkerk was ook het onderkomen van de kleine Christelijke Gereformeerde Kerk aldaar. Na de kerkdiensten van de vrijgemaakten volgden de erediensten van de christelijk gereformeerden, op zondag 28 januari 2007 heeft de laatste dienst plaats gevonden. De Christelijke Gereformeerde Kerk heeft zichzelf opgeheven omdat de gemeente te klein was geworden, de kerk had nog maar een zielental van 67 leden.
 • Elife Karadavut opende op 4 september 2018 een kleinschalige dagbesteding voor allochtone ouderen van 70 jaar en ouder uit Heerenveen in de voormalige Fonteinkerk.
 • Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief gemeente Heerenveen - De Krant van toen